ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลลำใหม่
   
 
   

 เทศบาลตำบลลำใหม่ รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลลำใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่
2. มีอายุระหว่าง 13 – 25 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลลำใหม่
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
ระยะเวลาในการสมัครและยื่นใบสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2563
สอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลลำใหม่ได้ด้วยตัวเอง หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 073-244009 ในวันเวลาราชการ
จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563