ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอาชีพของคนพิการ
   
 
   

     ด้วยสำนักงานส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองยะลาได้รับแจ้งจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจคนพิการที่ต้องการทำงานในสถานประกอบการ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสิทธิด้านอาชีพและการมีงานทำให้แก่คนพิการ

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำใหม่ โทร.08-6489—2766

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มกราคม. 2556