ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่
   
 
   

     เพื่อให้การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมของผู้มีหน้าที่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

         1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ติดต่อขอรับและยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

         2.ภาษีป้าย ให้ติดต่อขอรับและยื่นแบบ ภ.ป.1  เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2556  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวัันที่่ 31 มีนาคม 2556

         3.ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ติดต่อขอชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

         4.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ดำเนินการก่อนใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุ

                   สอบถามรายละเีอียดเำพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลลำใหม่ โทร.0-7325-2659 ต่ิอ 14

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มกราคม. 2556