ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป แจ้งข่าวจากระทรวงพลังงานเรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซหุงต้ม(ก๊าซLPG)
   
 
   

  แจ้งแข่าวจากระทรวงพลังงาน จากที่รัฐประกาศจะมีการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 และมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ครัวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีพื้นที่ร้านค้าไม่เกิน 50 ตารางเมตร ดังนั้น กระทรวงพลังงาน จึงได้แจ้งข่าวมาเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือทุกท่านทราบ ดังนี้

   1. การตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์

  • กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากบิล/ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า/เอกสารยืนยันสิทธิ์ เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2556 ที่มีข้อความแจ้งรับสิทธิ์ ช่วยเหลือราคาก๊าซ LPG หรือสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • กลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร สามารถตรวจสอบสิทธื์ได้จากประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เช่นกัน และเมื่อพบว่าท่านมีสิทธิ์ สามารถนำหลักฐานบัตรประชาชน และหางบัตรจากแบบสำรวจผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร หรือผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ สำรวจโดยสวนดุสิต (ถ้ามี) มารับบัตรแสดงสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 สิงหาคม 2556

2. การเริ่มใช้สิทธิ์

  ท่านสามารถใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดยการส่งข้อความขอใชัสิทธิ์ด้วยระบบ sms ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถศึกษาวิธีการใช้สิทธิ์ได้ที่ แผ่นพับ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ และร้านค้าก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการ

3.ร้านค้าก๊าซ LPG ที่ท่านสามารถซื้อก๊าซ และใช้สิทธิ์ได้

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าก๊าซ LPG ที่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ หรือดูได้จากร้านก๊าซ LPG ที่มีป้าย/สติ๊กเกอร์ระบุข้อความ "ร้านนี้ อยู่ในโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน" และมีรหัสร้านค้าที่ได้รับจากกระทรวงพลังงาน

4. การลงทะเบียนเพิ่มเติม (กลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร)

สำหรับกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ตามประกาศสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2556 ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ โดยจะมีการตรวจสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในรอบต่อไป ซึ่งจะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง

 5. ร้านค้าก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการ

  • สำหรับร้านค้าก๊าซ LPG ที่มีชื่อประกาศไว้นั้น ให้สามารถรับแผ่นพับ โปสเตอร์ พร้อมสติ๊กเกอร์สำหรับจดรหัสร้าน (ตัวเลข 6 หลัก) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2556
  • ส่วนร้านค้าก๊าซ LPG ที่ไม่มีชื่อประกาศไว้ หากต้องการเ้ข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเีบียนเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ หรือ สำนักงานพลังงานจังหวัด

 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ โทร.0-7325-2659 ต่อ 13

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2556