ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28 ) ว่าด้วย มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน และ การลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางในเขตพื้น
   
 
   
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 175/2564
เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28 ) ว่าด้วย มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน และ การลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา
 
 
 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2564