ข้อมูลข่าวสาร COVID-19
     
ข้อมูลข่าวสาร COVID-19 มาตรการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดยะลา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลา
   
 
   

 มาตรการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดยะลา

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลา
1.งดการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดยะลา กรณีมีเหตุผลความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
2. บุคคลที่ได้รับอนุญาตตาม
ข้อ (1) กรณีกลับเข้าพื้นที่จังหวัดยะลาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อย่างเคร่งครัด
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2564