ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
   
 
   

 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีได้

      ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้อระบุเลขประจำตัวประชาชนแลที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564) สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

     เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปิดให้บริการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อีกช่องทางหนึ่ง ดังนี้

1.เว็บไซต์ www.ect.go.th

2.แอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ " การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2564