เลือกตั้งเทศบาล
     
เลือกตั้งเทศบาล หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
   
 
   

 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ (ระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564) สามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

แจ้งกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกต้้งสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. www.bora.dopa.go.th

2.www.ect.go.th

3.แอปพลิเคชั่น Smart Vote

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2564