ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป งดการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี2564
   
 
   

 ตามที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2564 นั้น

เนื่องจาก การประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม และขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่และผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลำใหม่ จึงของดจัดกิจกรรมโครงการฯดังกล่าว
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2564