เลือกตั้งเทศบาล
     
เลือกตั้งเทศบาล การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ
   
 
   

 การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ

ก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากพบว่าตนเอง หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นค่ำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
หรือขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2564