ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป รับสมัครสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)จังหวัดยะลา
   
 
   

        สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)จังหวัดยะลา เพื่อเข้าร่วมโครงการทำงานการสงวน อนุุร้ักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 9 คน ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

         คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเป็น ทสม. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

   1.มีสัญขาติไทย
   2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
   3.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  4.มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในจังหวัดนั้น
  5.เป็นผู้สมัครใจที่จะอาสาดำเนินกิจกรรมทางด้านการอนุรักษฺ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่้งแวดล้อม
  6.เป็นบุคคลทีีมีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม   
  7.เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเอง และผู้อื่นในการแสวงหา เรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
  8.เป็นบุคคลตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมที่จะใข้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน
        ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลลำใหม่ โทร.08-9658-6860

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2556