ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของศูนย์อำนวยการเทศบาลตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   

 รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของศูนย์อำนวยการเทศบาลตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายเก่า ให้มายื่นแบบแสดงตน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
และขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2503 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำใหม่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2562  ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564) และผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ และเบี้ยความพิการแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)  ได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลลำใหม่ 

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนรายใหม่ ดังนี้

ผู้สูงอายุ
1. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯแทน) 
    จำนวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
   (ในกรณียื่นคำขอฯแทน)  จำนวน  1  ฉบับ
ผู้พิการ
1. บัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯแทน) 
    จำนวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
   (ในกรณียื่นคำขอฯแทน)  จำนวน  1  ฉบับ
     
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักปลัด เทศบาลตำบลลำใหม่
โทร. 0-7329-9333 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2562