ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป การสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

               ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่เจ้าพนักงานสำรวจของเทศบาลตำบลลำใหม่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดอื่น รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่/ป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกป้ายพร้อมถ่ายรูป เป็นต้น โดยพนักงานสำรวจจะติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ออกสำรวจ เพื่อแสดงตัวเข้าทำการสำรวจ และการสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใด ๆ ทั้งสิ้น จึงขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

1.     สำเนาโฉนดที่ดิน

2.     สำเนาทะเบียนบ้าน

3.     สำเนาบัตรประชาชน

4.     แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

5.     เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ

          หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลลำใหม่ ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-7329-9333

          ทั้งนี้ จะเริ่มทำการออกสำรวจระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

 

กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ

วันที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

เวลา

1

1 ต.ค. 62 – 30 พ.ย. 62

บ้านน้ำเย็น

2

09.00 – 16.00 น.

2

1 ต.ค. 62 – 30 พ.ย. 62

บ้านตลาดลำใหม่

1

09.00 – 16.00 น.

3

พ.ย. 62 – 30 พ.ย. 62

บ้านควนดินแดง

1

09.00 – 16.00 น.

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2562