ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
   
 
   
 

ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

       ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือมีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในท้องที่จังหวัดยะลา ไปตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ รายการประกอบแผนผังพร้อมข้อกำหนด และบัญชีแนบท้ายข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ได้ที่ เทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30  สิงหาคม 2562 – 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 15 วัน) และขอเชิญเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ในท้องที่ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

-         วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มอำเมืองยะลา ณ ห้องประชุมพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

กรมโยธาธิการและผังเมืองจะนำความคิดเห็นของท่านไปประกอบการพิจารณาในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดยะลา จากนั้นจะนำผังเมืองรวมนี้เสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2562