ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”
   
 
   

 เทศบาลตำบลลำใหม่

ขอความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับบริการจากเทศบาลตำบล
ลำใหม่ ในปี พ.ศ.2562 ทุกท่านตอบแบบสอบถามการรับบริการจากเทศบาลลำใหม่
 
ด้วยเทศบาลตำบลลำใหม่กำลังดำเนินการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ตามมาตรฐานการประเมินจาก ป.ป.ช. โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการนี้จึงขอความร่วมมือจากท่านที่เคยรับบริการจากเทศบาลตำบลลำใหม่ ในปี พ.ศ.2562 ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินการให้บริการของเทศบาลตำบลลำใหม่ ด้วยความสมัครใจ ได้ 2 วิธี
 
1. ตอบแบบสอบถามโดยใช้ QR Code 
โดยใช้สมาร์ทโฟน
วิธีการตอบแบบสอบถาม 
1.1 เข้าไปที่แอพพลิเคชั่น Line แล้วสแกนคิวอาร์โค้ด
1.2 เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดแล้ว ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อทำการตอบแบบสอบถาม
1.3 กดเลือก แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562
1.4 ทำการตอบแบบสอบถามตามหัวข้อต่าง ๆ เมื่อเสร็จแล้วในแต่ละหน้าให้กด บันทึกฉบับร่าง และกด ตกลง จากนั้นกดหน้า ถัดไป ทำต่อไปสนเสร็จ และหน้าสุดท้ายให้กด ส่งผลการสำรวจ เสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถาม
 
2. ตอบแบบสอบถามโดยใช้ 
URL ( https://itas.nacc.go.th/go/eit/uk6o5z ) โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
1. เข้าไปที่
URL ( https://itas.nacc.go.th/go/eit/uk6o5z )
2. ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อทำการตอบแบบสอบถาม
3. กดเลือก แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562
4. ทำการตอบแบบสอบถามตามหัวข้อต่าง ๆ เมื่อเสร็จแล้วในแต่ละหน้าให้กด บันทึกฉบับร่าง และกด ตกลง จากนั้น กดหน้า ถัดไป ทำต่อไปสนเสร็จ และหน้าสุดท้ายให้กด ส่งผลการสำรวจ เสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถาม
 
หากท่านมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
กองวิชาการและแผนงาน
โทร. 0-7329-9333
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562